O PROJEKCIE

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc z 60 do 85 w Niepublicznym Przedszkolu „Kraina Bajek” w Ostródzie, rozwój kompetencji dzieci uczęszczających do placówki w zakresie porozumiewania się w językach obcych, kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości i kreatywności, kompetencji i kwalifikacji nauczycieli oraz umiejętności wychowawczych rodziców, a także zmniejszenie stwierdzonych deficytów u dzieci 3-4-letnich w wyniku wsparcia projektowego  w okresie 1 czerwca 2016r. do 31 maja 2018r.

W projekcie realizowane będą zadania:

1.Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego w nowym oddziale. 2.Zajęcia  dodatkowe wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów

3.Zajęcia  rozwijające kompetencje kluczowe.

4.Szkolenia dla rodziców i nauczycieli.

Wsparciem zostanie objętych 100 dzieci w wieku przedszkolnym, 52 rodziców i 5 nauczycielek. W sumie 157 osób. Od 1 lipca 2016r. rozpocznie funkcjonowanie 4 oddział dla 20 dzieci 3-letnich (urodzonych w 2013 roku), co wpłynie pozytywnie na ich rozwój intelektualny. Zminimalizowane zostaną wady wymowy i złagodzone wady postawy u 3 i 4-latków. Wszystkie dzieci, których rodzice wyrażą akces zostaną objęte zajęciami z języka angielskiego, języka niemieckiego, robotyki, tanecznymi i wyjazdami do kina, teatru i na wycieczki. W przedszkolu wprowadzona zostanie innowacyjna metoda pracy narzędziami TOC(skrót od angielskiej nazwy Theory of Constraints – Teoria ograniczeń), która ma wspomagać rozwój w/w kompetencji kluczowych. Szkoleniem z zakresu metodyki TOC objęte zostaną nauczycielki i rodzice.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki. Działanie 2.1: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Wartość projektu to:            727 230,00 PLN

Dofinansowanie z UE:        618 145,50 PLN