top of page

Aktualności

Co i nas słychać? Co porabiają nasi podopieczni? W jakich nowych projektach przedszkole bierze udział?
W tym dziale dowiecie się co nowego w Krainie Bajek.

Rozeznanie Cenowe

Kraina Bajek Sp. z o.o. prowadzące Niepubliczne Przedszkole Kraina Bajek w Ostródzie poszukuje dostawcy i wykonawcy placu zabaw.

KB - rozeznanie nr 1 - plac zabaw

KB - załącznik nr 1 - formularz oferty

KB - załącznik nr 2 - oświadczenie 1

KB - załącznik nr 3 - oświadczenie 2

Informacja  o wyniku zapytania ofertowego nr 1/2016
dotyczy zakupu usługi edukacyjnej polegającej na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć z gimnastyki korekcyjnej, logopedycznych, z języka angielskiego, języka niemieckiego, robotyki i tanecznych 
w ramach projektu pt. „Bajkowe przedszkole” 

Wynik - zapytanie nr 1

Informacja  o wyniku zapytania ofertowego nr 2/2016
dotyczy zakupu usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu dla nauczycieli 
z prowadzenia zajęć w przedszkolu metodą TOC oraz warsztatów szkoleniowych dla rodziców w ramach projektu 
pt. „Bajkowe przedszkole” 

Wynik - zapytanie nr 2
 

Kraina Bajek Sp. z o. o. - Organ Prowadzący Niepubliczne Przedszkole „Kraina Bajek” w Ostródzie ogłasza listę dzieci przyjętych do nowego oddziału utworzonego w ramach projektu pt. „Bajkowe przedszkole”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki. Działanie RPWM.02.01.00: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Dokument  do pobrania: Lista przyjętych.doc

Kraina Bajek Sp. z o. o., prowadząca Niepubliczne Przedszkole „Kraina Bajek” w Ostródzie w związku z uzyskaniem dofinansowania projektu pt. „Bajkowe przedszkole”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki. Działanie RPWM.02.01.00: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej ogłasza nabór dzieci urodzonych w roku 2013, zamieszkałych na terenie Ostródy do nowotworzonego oddziału oraz ich rodziców, którzy objęci zostaną wsparciem szkoleniowym. Chętni rodzice proszeni są o wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych – załączniki 1-8 i dostarczenie ich do biura projektu w terminie do dnia 14.06.2016.

Załączniki_1-8

Wsparciem w ramach projektu pt. „Bajkowe przedszkole” zostaną objęte również wszystkie dzieci już uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Kraina Bajek” w Ostródzie oraz ich rodzice, którzy wyrażą taką chęć. Dzięki udziałowi w projekcie dzieci już uczęszczające do przedszkola będą bezpłatnie uczestniczyć w dodatkowych zajęciach logopedycznych, z gimnastyki korekcyjnej (dotyczy dzieci 3 i 4-letnich), w zajęciach z języka angielskiego, języka niemieckiego, robotyki i zajęciach tanecznych (dotyczy wszystkich dzieci) oraz w bezpłatnych wycieczkach do teatru lalek, kina, a także ZOO w Gdańsku-Oliwie oraz Parku Zabaw w Butrynach. Rodzice również objęci zostaną wsparciem szkoleniowym. Chętnych rodziców prosimy o wypełnienie załączników 1A-6A i dostarczenie do biura projektu w terminie do dnia 14.06.2016r.

Załączniki_1A-6A

Wsparciem szkoleniowym zostaną również wszystkie nauczycielki pracujące w Niepublicznym Przedszkolu „Kraina Bajek” w Ostródzie dla których zorganizowane zostanie 40h szkolenie z nowej metody prowadzenia zajęć TOC, która wspiera u dzieci rozwój kompetencji kluczowych. Chętne nauczycielki proszone są o wypełnienie załączników 1C-3C i dostarczenie do biura projektu w terminie do dnia 14.06.2016r.

Załączniki_1C-3C

Kraina Bajek Sp. z o. o., prowadząca Niepubliczne Przedszkole „Kraina Bajek" w Ostródzie ogłasza procedurę wyboru wykonawców usługi edukacyjnej, polegającej na prowadzeniu dodatkowych zajęć logopedycznych, z gimnastyki korekcyjnej, z języka angielskiego, z języka niemieckiego, z robotyki i zajęć tanecznych w ramach realizacji projektu „Bajkowe przedszkole”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki. Działanie RPWM.02.01.00: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami można znaleźć w załączniku. Zapraszamy do składania ofert w terminie do dnia 23.06.2016r., do godz. 12.00. Liczy się data wpływu do biura projektu.

Załącznik – zapytanie ofertowe nr 1

Poszukujemy również wykonawcy usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu 40h kursu stosowania metody TOC na zajęciach, w którym wezmą udział nauczycielki zatrudnione w Niepublicznym Przedszkolu „Kraina Bajek” w Ostródzie, a także cyklu warsztatów dla 4 grup rodziców dzieci uczęszczających do w/w placówki w łącznym wymiarze 66 h zajęć w ramach realizacji projektu „Bajkowe przedszkole”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki. Działanie RPWM.02.01.00: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami znajduje się poniżej. Termin składania ofert upływa również 23.06.2016r. o godz. 12.00. Liczy się data wpływu oferty do biura projektu.

Załącznik – zapytanie ofertowe nr 2

bottom of page